نمونه انواع صورتجلسات تغییرات

صورتجلسات تغییرات، اسنادی هستند که توسط اعضای اصلی شرکت و سهامداران آن تنظیم می‌شوند. مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی به طور فوق‌العاده و هیئت مدیره می‌توانند صورتجلسات تغییرات شرکت را تنظیم نمایند. همان طور که تأسیس هر شرکتی نیاز به ثبت دارد، ایجاد هر گونه تغییری در شرکت نیز باید ثبت شود. در واقع باید برای قانون مشخص شود که تغییر ایجاد شده در شرکت مشروع و قانونی است.

همچنین طبق صورتجلسات تغیرات مشخص می‌شود که اعضای شرکت موافق تغییر به وجود آمده بوده‌اند یا خیر. درنتیجه تنظیم انواع صورتجلسات تغییرات شرکت بسیار مهم است. اگر در خصوص تنظیم انواع صورتجلسات تغییرات سؤالی داشتید، فرم مشاوره رایگان سایت را پر کنید. کارشناسان حقوقی ثبت خوارزمی در اسرع وقت با شماره تلفن شما تماس خواهند گرفت.

فرم درخواست مشاوره رایگان

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

انواع صورتجلسات تغییرات شرکت کدامند؟

جهت ایجاد هر گونه تغییری در شرکت، تنظیم صورتجلسات تغییرات و تسلیم آن به اداره ثبت شرکت‌ها ضروری است. این تغیر می‌تواند در خصوص کاهش و افزایش سرمایه، نقل و انتقال سهام، تغییر مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و… باشد. همچنین تغییرات مربوط به محل شرکت، ایجاد شعب جدید، انحلال شعبه یا شعب، تغییر نام، تغییر موضوع فعالیت شرکت و… باید صورتجلسه شوند. بنابراین صورتجلسات تغیرات انواع مختلفی داشته و با توجه به قالب شرکت و نوع تغییر به وجود آمده تدوین خواهند شد.

جهت آشنایی بیشتر شما با انواع صورتجلسات تغییرات شرکت می‌خواهیم نمونه‌هایی از این صورتجلسات را ارائه دهیم. همچنین جهت اطلاع از چگونگی تنظیم صورتجلسه تغییر مدیرعامل می‌توانید مقاله نمونه صورتجلسه تغییر مدیرعامل را مطالعه نمایید.

نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت‌های سهامی خاص

صورتجلسات تغییرات می‌توانند در خصوص تغییر محل شرکت تدوین شوند. نمونه زیر مربوط به صورتجلسات تغییرات محل شرکت سهامی خاص می‌باشد که توسط مجمع عمومی تدوین شده است. اگر با مجمع عمومی آشنایی ندارید، مقاله مجمع عمومی شرکت چیست؟ را بخوانید.

نام شرکت: ………

شماره ثبت شرکت: …………

سرمایه ثبت شده: …………

شناسه ملی: …………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره……… در تاریخ…………. ساعت……………….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( در صورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: ۱ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی…………… به سمت رئیس هیئت مدیره

۲ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی……………. به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی………………. به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء …….. …… …. …… همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می‌نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د: به خانم /آقای …………….. ……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیأت مدیره:

نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت‌های سهامی خاص

اگر اعضای شرکت تصمیم به تغییر نام شرکت بگیرند، باید نسبت به ثبت تغییرات آن اقدام کنند. نمونه صورتجلسات تغییرات نام در شرکت‌های سهامی خاص به صورت زیر می‌باشد.

نام شرکت: ………

شماره ثبت شرکت: ……….

سرمایه ثبت شده: ……….

شناسه ملی: ………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت…………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره………… در تاریخ…….. ساعت………… با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران در مرکز شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای …………………. ……… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………. ……… به سمت ناظر رئیس

۳- خانم/ آقای …………………. ……… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای…………………. ……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می‌باشد بحث و بررسی و مقرر گردید که نام شرکت به …………….. ……… تغییر یابد و در نتیجه ماده………. ……… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد.

ج: به خانم/ آقای …………………. ……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

رئیس جلسه……… ناظر جلسه……… ناظر جلسه…….. منشی جلسه……..

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت‌های سهامی خاص

تغییر موضوع شرکت نوع دیگری از صورتجلسات تغییرات شرکت سهامی خاص می‌باشد. البته تغییر موضوع شرکت به معنی تغییر دادن موضوع فعالیت آن به صورت کلی نیست. بلکه ممکن است اعضای شرکت ترجیح دهند که حوزه فعالیت خود را توسعه دهند. در واقع شرکت بتواند در حوزه‌های بیشتری فعالیت کند. به همین دلیل باید صورتجلسات تغییرات شرکت بر اساس تغییر موضوع فعالیت آن تدوین شود. نمونه صورتجلسات تغییرات موضوع در شرکت‌های سهامی خاص به صورت زیر است:

نام شرکت: ……..

شماره ثبت شرکت: ………

سرمایه ثبت شده: ………

شماره ملی: …………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت……………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره………………. در تاریخ………. ساعت……………….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( در صورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می‌شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………… ………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………… ………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………… ………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………… ………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر موضوع یا ( الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت:

…………………………………………………………………… و ماده…………………….. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد.

ج: به خانم / آقای……………………………….. احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیأت رئیس جلسه:

رئیس جلسه………… ناظر جلسه………… ناظر جلسه………… منشی جلسه…………

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص

هر گونه نقل و انتقال سهام و در شرکت‌های سهامی خاص به تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت نیاز دارد. این صورتجلسه می‌تواند توسط اعضای هیئت مدیره یا مجمع عمومی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده تنظیم گردد. در این بخش می‌خواهیم یک نمونه از صورتجلسات تغییرات نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص را معرفی کنیم.

نام شرکت: …………

شماره ثبت شرکت: ………..

سرمایه ثبت شده: ………..

شناسه ملی: ………….

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت……………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره………… در تاریخ………. ساعت……………. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱-خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام، مجمع موافقت و تصویب نمود که:

خانم / آقای …………… به شماره ملی……….. با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی…………. فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

یا

خانم / آقای ………… به شماره ملی………. با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی……….. فرزند …………… به شماره شناسنامه……. …… متولد………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

امضاء هیئت رئیسه:

رئیس جلسه………… ناظر جلسه………….. ناظر جلسه………….. منشی جلسه…………

امضاء خریدار………….. امضاء فروشنده…………

جمع‌بندی

در این مقاله از سایت ثبت خوارزمی به معرفی انواع صورتجلسات تغییرات شرکت و نمونه‌هایی از آن پرداختیم. تنظیم صورتجلسه جهت ثبت تغییرات شرکت به دانش حقوقی بالایی نیاز دارد. به همین دلیل برای این کار بهتر است از افراد متخصص و باتجربه در این زمینه کمک بگیرید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم و تدوین انواع صورتجلسات تغییرات شرکت تنها کافیست با شماره تلفن‌های موجود در سایت تماس بگیرید.

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان