ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  • خانه
  • ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود طبق تعریف قانون تجارت شرکتی است که بین حداقل دو نفر از افراد تشکیل شود. در این نوع شرکت افراد تنها به میزان سرمایه خود مسئول بدهی ها و تعهدات شرکت هستند. به طور مثال اگر میزان سرمایه یک نفر از شرکا دویست میلیون تومان باشد و شرکت پانصد میلیون تومان بدهی داشته باشد این یک نفر از شرکا تنها تا سقف دویست میلیون تومتن مسئولیت پرداخت بدهی را بر عهده داردو حتی اگر شرکت بخاطر عمل او ورشکست شده باشد و در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود ورشکست شود خود شریک الزاما ورشکست معرفی نمی شود.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مشاوره رایگان

021-45197000

شرکت با مسئولیت محدود

با مشاورین خوارزمی ثبت همراه باشید:

شرکت با مسئولیت محدود طبق تعریف قانون تجارت شرکتی است که بین حداقل دو نفر از افراد تشکیل شود. در این نوع شرکت افراد تنها به میزان سرمایه خود مسئول بدهی ها و تعهدات شرکت هستند. به طور مثال اگر میزان سرمایه یک نفر از شرکا دویست میلیون تومان باشد و شرکت پانصد میلیون تومان بدهی داشته باشد این یک نفر از شرکا تنها تا سقف دویست میلیون تومتن مسئولیت پرداخت بدهی را بر عهده داردو حتی اگر شرکت بخاطر عمل او ورشکست شده باشد و در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود ورشکست شود خود شریک الزاما ورشکست معرفی نمی شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل دو نفر عضو معرفی شود و تنها مدارک شناسایی از جمله تصویر شناسنامه و کارت ملی برای ثبت لازم است.

( افرادیکه دارای سوء پیشینه کیفری می باشند نمیتوانند شرکت ثبت کنند )

شرکت تک مدیرعاملی :

شرکت با مسئولیت محدود را می توان به صورت شرکت تک مدیر عامل هم ثبت کرد به این صورت که فقط یک نفر دارای سمت مدیر عامل است و نفر یا نفرات دیگر فقط به عنوان سهامدار عضو این شرکت هستند. با توجه به این که در این نوع شرکت افراد فقط به میزان سرمایه خود مسئول تعهدات شرکت هستند برای انتخاب نام شرکت باید دقت نمود که نام شریک یا شرکا در آن قید شود که در غیر این صورت افرادی که نام آن ها ذکر شده در برابر اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی هستند، به این معنا که مسئول پرداخت تمامی بدهی ها و تعهدات شرکت هستند.

رکن اداره کننده

شرکت با مسئولیت محدود توسط یک یا چند نفر از افرادی اداره می شودکه این افراد می توانند از بین شرکا انتخاب شوند یا خارج از آن ها. مدت زمان اداره شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا مشخص می شود. اگر آن ها مشخص نکردند مدت اداره آن نامحدود است.

سمت ها  در شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر می باشد :

– مدیرعامل                                            – رئیس هیئت مدیره

– نائب رئیس هیئت مدیره                            – عضو هیئت مدیره

که میتوان آنها را برای اعضای هیئت مدیره انتخاب نمود .

مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود

مدیران شرکت با مسئولیت محدود در واقع مانند وکیل برای این شرکت هستند و تا حدودی که به آن ها اختیار داده شده مجاز به عمل هستند آن ها باید همواره در اداره شرکت مصلحت آن را در نظر دبگیرند و در زمان مشخص شده حساب زمان تصدی خود را بدهند و در صورت بروز هرگونه خسارت و یا تعدی و تفریط مسئول جبران آن هستند.

طبق ماده ۱۱۵ قانون تجارت اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

  • موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

۲- کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقدیم کرده باشند.

۳- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

بنابراین دو نوع مسئولیت برای مدیران وجود دارد:

الف – مسئولیت کیفری مدیران شرکت با مسئولیت محدود:

قانون تجارت در ماده ۱۱۵ بیان کرده که مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سم اشرکه  نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسناد ثبت شرکت اظهار مرده باشند و یا با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی منافع موهومی بین شرکا تقسیم کنندُ مجرم و کلاهبردار شناخته شده و به مجازاتی که برای کلاهبرداری در قانون جزا پیش بینی شده است محکوم میشوند.

ب- مسئولیت مدنی مدیران شرکت با مسئولیت محدود:

مدیرانی که پولشویی مالیاتیُ بی توجهی و سهل انگاری موجب ضرر و زیان شرکت شده اند فقط مسئولیت مدنی متوجه آن هاست و باید خسارات وارده را جبران کنند. قانون تجارت در ارتباط با مسئولیت مدنی مدیران قاعده خاصی را بیان نکرده ولی به طور کلی مدیران مسئول اقدامات خلاف خود ناشی از رعایت نکردن مقررات قانونیُ اساسنامه یا مدیریت شرکت خوداهند بود همچنین در صورت تعدد مدیران مسئولیت آن ها مشترک است و نه تضامنی. به این معنی که هر یک ابه اندازه خطایی که در ایجاد خسارت مرتکب شدُ مسئول پرداخت خسارت به زیان دیده است.

 

تماس با ما  

در حال ارسال
نظرات کاربر
4 (2 آرا)
X