شرکت مهندسی آب و فاضلاب

شرکت مهندسی آب و فاضلاب

شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 

شرکت مهندسی آب و فاضلاب

‌فصل اول – کلیات و سرمایه :

‌1- ‌نام شرکت، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

‌2- ‌هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت نیرو در امور آب و فاضلاب شامل‌مدیریت صحیح، نظارت و ارزیابی عملکرد، هدایت و راهبری، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از‌امکانات شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و همچنین کارگزاری وزارت نیرو برای‌انجام نظارت‌ها و تدوین برنامه‌ها می‌باشد.

‌3- مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی‌برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگی‌هایی تاسیس نماید.

‌4- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (‌خاص) اداره می‌شود. ‌این شرکت و کلیه شرکت‌های زیرمجموعه دارای استقلال مالی می‌باشند و مشمول ضوابط، قوانین و مقررات‌مصرح در قوانین ذی ربط بوده و طبق اساسنامه، اصول بازرگانی و آیین نامه‌های استخدامی، مالی و معاملاتی خود‌اداره می‌شوند.

‌5- مدت (‌شرکت) نامحدود است.

‌6- سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیون ریال است که به پانصد سهم ده هزار ریالی با نام منقسم می‌گردد و‌صددرصد آن متعلق به دولت است.

‌تبصره – ‌تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط صرفا با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد بود.

‌فصل دوم – موضوع فعالیت و وظایف شرکت مهندسی آب و فاضلاب :

1- مدیریت سهام و سرمایه‌های شرکت در صنعت آب و فاضلاب.

2- انجام هرگونه فعالیت در راستای آبرسانی برای مصارف خانگی، عمومی، صنعتی، تجاری و غیره و جمع‌آوری، انتقال و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و سرمایه‌گذاری.

3- مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره‌برداری از تاسیسات مرتبط با این امور و انجام کلیه معاملات مربوط که‌برای تحقق اهداف شرکت لازم می‌باشد از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و یا در صورت لزوم با تصویب مجمع‌عمومی توسط خود شرکت.

4- تهیه و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه سیاستگذاری و راهبری و توسعه صنعت آب و فاضلاب کشور و‌ارائه آن به وزارت نیرو.

5- ارائه مشاوره و خدمات مدیریتی، فنی و مهندسی مرتبط به شرکت‌های فعال در صنعت آب و فاضلاب‌کشور.

6- مطالعه، برنامه‌ریزی، تهیه طرح، مدیریت، نظارت و هماهنگی در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب با رعایت‌ضوابط وزارت نیرو.

7- انجام امور تحقیقاتی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب و برنامه‌ریزی آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی‌کارکنان و مدیران شرکت و شرکت های زیرمجموعه.

8- تهیه و تدوین استانداردها، دستورالعملها و آیین نامه‌های عملیاتی مربوط به امور آب و فاضلاب در زمینه‌های امور مهندسی و توسعه، بهره‌برداری، مدیریت مصرف آب و کاهش تلفات، امور مشترکان، امور مالی، نیروی‌انسانی و امور تحقیقات و ضوابط ناظر بر روابط شرکت‌های زیرمجموعه با مشترکان به منظور ارائه خدمات بهتر و‌ارائه آنها به وزارت نیرو برای تصویب.

9- عضویت و شرکت در کنفرانس‌ها و انجمن های بین المللی مربوط در صورت موافقت وزیر نیرو.

10- تدوین و پیشنهاد تعرفه‌های سالیانه آب و فاضلاب به وزارت نیرو جهت سیر مراحل تصویب و انجام‌هماهنگی‌های مربوط با دستگاه های ذی ربط و نظارت بر اعمال تعرفه‌ها در شرکت‌های آب و فاضلاب.

11- اجرای طرح‌های مرتبط با آب و فاضلاب شهرها و روستاها، صنایع و تاسیسات وابسته از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و نظارت ستادی بر اجرای آنها از طرف وزارت نیرو.

12- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تامین منابع مالی، جلب مشارکت‌های مردمی و بخش‌خصوصی و همچنین جلب سرمایه براساس ضوابط و مقررات مربوط به منظور توسعه ظرفیت‌های اجرای‌طرح‌های آب و فاضلاب و بهره‌برداری از تاسیسات مربوط.

13- انجام حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی جهت انجام امور مطالعاتی، اجرایی، تولیدی، بهره‌برداری و‌نگهداری طرح‌های آب و فاضلاب و تاسیسات مربوط به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح‌خدمات.

14- ایجاد هماهنگی در اجرای طرح‌های تامین آب شهری و روستایی و تحویل و تحول آنها بین سازمان‌های‌آب منطقه‌ای و شرکت‌های آب و فاضلاب.

15- اعمال مدیریت سهام و تشکیل جلسات مجامع عمومی شرکت‌های آب و فاضلاب برای بررسی بودجه و‌صورت‌های مالی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با آنها و نیز مدیریت کلان و راهبری شرکت‌های زیرمجموعه و تعیین‌نمایندگان تام‌الاختیار در مجامع عمومی این گونه شرکت‌ها و نظارت ستادی بر فعالیت‌ها و انجام حسابرسی داخلی‌آنها.

16- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق قرضه و مشارکت داخلی و پیش‌فروش انشعاب و سایر روش‌های تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط.

17- مدیریت، توسعه و تامین منابع مالی صنعت آب و فاضلاب و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری‌تسهیلات و گردش منابع مالی فی‌مابین شرکت و شرکت های زیرمجموعه و تضمین این شرکت‌ها جهت اخذ وام و‌تسهیلات با رعایت ضوابط و دستور عملهای مصوب مجمع عمومی.

18- مبادرت به هر گونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.

‌فصل سوم – ارکان شرکت مهندسی آب و فاضلاب :

‌الف- مجمع عمومی

ب – هیأت مدیره و مدیرعامل ج- بازرس و حسابرس ماده

‌د- وزیر کشور

‌ه‍ – وزیر مسکن و شهرسازی

مجامع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 عبارتند از:

1- مجمع عمومی عادی

2- مجمع عمومی فوق‌العاده مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و‌تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستورجلسه تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل چهار‌عضو رسمیت خواهد داشت.

‌تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رای و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رای موافق معتبر‌خواهد بود.

‌دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از‌انعقاد مجمع عمومی کتبا توسط رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیأت مدیره از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد. ‌سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

‌ وظایف مجمع عمومی عادی عبارتست از:

1- بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت.

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی، صورت‌های مالی تلفیقی و‌بودجه شرکت.

3- انتخاب رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت براساس پیشنهاد وزیر نیرو برای مدت دو سال.

4- انتخاب بازرس و حسابرس شرکت.

5- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.

6- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای موظف هیأت مدیره و حق‌الزحمه بازرس و حسابرس و انتخاب‌روزنامه کثیرالانتشار.

7- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های موردنیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی‌شرکت.

8- اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس شرکت مهندسی آب و فاضلاب جدید یا مشارکت در سایر شرکت‌ها با رعایت قوانین و مقررات.

9- تصویب آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت.

10- تصویب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط.

11- تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های زیرمجموعه.

12- اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری و یا صلح و سازش با‌آنها.

13- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عمومی‌عادی قرار می‌گیرد.

‌وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای‌تصویب.

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.

‌هیأت مدیره شرکت مهندسی آّب و فاضلاب

‌هیأت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از‌بین افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از‌انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای‌دوره های بعد بلامانع است.

لازم به ذکر است شما عزیزان میتوانید برای ثبت شرکت مهندسی با مشاورین ما در خوارزمی ثبت در ارتباط باشید.

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان