نمونه صورتجلسه تغییر مدیر عامل

تغییر مدیر عامل یکی از تغییرات مهم شرکت می‌باشد که باید صورتجلسه آن توسط مجمع عمومی سالیانه تصویب شود. صورتجلسه تغییر مدیرعامل شرکت، جهت برکناری مدیر عامل قبلی و انتخاب مدیرعامل جدید برای شرکت صورت می‌گیرد. البته ممکن است خود مدیر عامل نیز می‌تواند استعفاء داده و از این سمت کنار برود. در هر صورت تدوین صورتجلسه برای این تغییر بزرگ در مدیریت شرکت الزامی است.

در این مطلب از سایت ثبت خوارزمی می‌خواهیم صورتجلسه تغییر مدیر عامل را معرفی کرده و به نکات مهم تدوین آن بپردازیم. همچنین دو نمونه از صورتجلسه تغییر مدیرعامل را معرفی خواهیم کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید فرم مشاوره رایگان سایت را پر کنید. با پر کردن این فرم، کارشناسان حقوقی ثبت خوارزمی در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

فرم درخواست مشاوره رایگان

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

صورتجلسه تغییر مدیر عامل چیست؟

صورتجلسه تغییر مدیر عامل، سند یا مدرکی است که نشان دهنده تغییر مدیرعامل شرکت می‌باشد. تنظیم صورتجلسه و ارائه آن جهت ثبت قانونی و رسمی تغییر مدیرعامل در سامانه ثبت شرکت‌ها ضروری است. بدون صورتجلسه نمی‌توان این تغییر را ثبت رسمی کرد. صورتجلسه در مجمع عمومی مربوطه مطرح شده و باید توسط تمامی اعضای هیئت مدیره امضاء شود. همچنین مدیرعامل قبلی و مدیرعامل جدید باید صورتجلسه تغییر مدیرعامل را امضاء کنند.

نکات مهم جهت تنظیم صورتجلسه تغییر مدیر عامل

هنگام تنظیم صورتجلسه تغییر مدیر عامل باید نکات مهمی را رعایت کنید. این نکات به صورت زیر هستند:

  •  صورتجلسه باید بر روی برگه‌ای تنظیم شود که اسامی و مشخصات شخصیت‌های حقیقی روی آن نوشته شده باشد. زیرا باید صورتجلسه به امضای صاحبین این عناوین برسد.
  •  تبعیت در مفاد اساسنامه در حضور همه سهامداران شرکت جهت تنظیم صورتجلسه تغییر مدیر عامل الزامی است.
  •  روال تأیید صورتجلسه از طریق سامانه ثبت شرکت‌ها انجام خواهد شد.
  •  بعد از نشست مجمع عمومی، تنها یک ماه فرصت دارید تا صورتجلسه مربوطه را به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایید.
  • نمونه صورتجلسه تغییر مدیر عامل (مجمع عمومی عادی سالیانه)

برای آنکه بهتر با صورتجلسه تغییر مدیر عامل آشنا شوید، در این بخش نمونه‌ای از آن را برای شما آورده‌ایم. صورتجلسه می‌تواند توسط مجمع عمومی سالیانه یا جلسه مجمع عمومی به طور فوق‌العاده تنظیم شود. دقت کنید در متن صورتجلسه حتماً باید ذکر شود که این صورتجلسه توسط مجمع عمومی سالیانه تصویب شده است یا فوق‌العاده. این نمونه مربوط به مجمع عمومی سالیانه است.

نام شرکت: ……….

شماره ثبت شرکت: ……….

سرمایه ثبت شده: ………..

شناسه ملی: …………

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……. …… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۳ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، ۱ـ انتخاب مدیران ۲ـ انتخاب بازرسین ۳ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب: ۱ـ اعضای هیأت مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی …………………… برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌تواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ ۲ـ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……….. به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی ………………… به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

ب ـ۴ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیأت مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می‌نماییم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۴۷. ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیأت رئیسه: رئیس جلسه …………….. … ناظر جلسه ……………… ناظرجلسه………………

منشی جلسه……………………

امضا اعضای هیئت مدیره: ۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………

امضاء بازرسین: بازرس اصلی بازرس علی البدل:

نمونه صورتجلسه تغییر مدیر عامل (مجمع عمومی به طور فوق‌العاده)

در این بخش نمونه صورتجلسه تغییر مدیر عامل را به شما معرفی می‌کنیم که توسط مجمع عمومی به طور فوق‌العاده اخذ شده است. بنابراین اگر تصویب تغییر مدیرعامل توسط مجمع عمومی به طور فوق‌العاده صورت گیرد، باید آن را در صورتجلسه ذکر کنید. صورتجلسه زیر مربوط به تغییر مدیرعامل شرکت با تصویب مجمع عمومی به طور فوق‌العاده است.

نام شرکت: ………

شماره ثبت شرکت: ……….

سرمایه ثبت شده: …………

شناسه ملی: ……….

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……. …… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۳ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، ۱ـ انتخاب مدیران ۲ـ انتخاب بازرسین ۳ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب: ۱ـ اعضای هیأت مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی …………………… برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌تواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ ۲ـ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……….. به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی ………………… به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

ب ـ۴ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیأت مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می‌نماییم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیأت رئیسه: رئیس جلسه …………….. … ناظر جلسه ……………… ناظرجلسه………………

منشی جلسه……………………

امضا اعضای هیئت مدیره:

۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………

امضاء بازرسین: بازرس اصلی بازرس علی البدل:

جمع‌بندی

در این مقاله صورتجلسه تغییر مدیر عامل را معرفی کرده و دو نمونه از این صورتجلسه را به شما ارائه دادیم. دقت کنید که صورتجلسه تغییر مدیرعامل برای هر نوع شرکتی با شرکت دیگر فرق می‌کند. بنابراین اگر می‌خواهید مدیرعامل شرکت را تغییر دهید، ابتدا باید به نوع شرکت خود دقت کنید. برای این کار بهتر است از مشاوران و کارشناسان حقوقی متخصص و باتجربه کمک بگیرید. مشاوران ثبت خوارزمی آماده خدمت‌رسانی به شما رد خصوص تنظیم صورتجلسه تغییر مدیرعامل هستند. تنها کافیست با شماره تلفن‌های موجود در سایت تماس بگیرید.

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان