انواع شرکت مهندسی چیست؟

انواع شرکت مهندسی
انواع شرکت مهندسی
انواع شرکت مهندسی

 

انواع شرکت مهندسی

انواع شرکت مهندسی در ایران به دو صورت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می باشد . هدف از ثبت شرکت مهندسی این می باشد که در بند ۲ اساسنامه شرکت که موضوع فعالیت شرکت را نشان می دهد موارد مربوط به فعالیت های مهندسی قرار داده شود البته تصور همگانی بر این است که شرکت مهندسی باید حتما نام مهندسی در ابتدای شرکت آورده شود که این کار نیز امکان پذیر است و شرایط ثبت آن در این مقاله تشریح می گردد،همانطور که گفته شد شرکت مهندسی  با دو نوع شرکت قابل ثبت است و با توجه به این موضوع در ابتدا توضیحاتی در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص ارائه می گردد.

انواع شرکت مهندسی : شرکت مهندسی با مسئولیت محدود

 • برای ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت با مسئولیت محدود به طور کلی نیازمند حداقل ۲ نفر شریک می باشد که این شرکاء می بایست حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه را دارا باشند (البته تعداد شرکاء و میزان سرمایه می تواند به هر میزان باشد ) تفاوت اصلی ثبت شرکت مهندسی با دیگر شرکتها در بند ۲ اساسنامه یعنی موضوع فعالیت این شرکتها می باشد که با توجه به حوزه فعالیت آنها در هر رشته مهندسی موضوع مورد نظر در آن قرار داده شده است ، هم چنین در مورد نام این نوع شرکتها می توان در ابتدای نام شرکت از واژه های مهندسی، فنی مهندسی، مهندسین و گروه مهندسین استفاده کرد که استفاده از هرکدام از این نام ها نیازمند مدارک خاص مربوط به خود است که با توجه به یکسان بودن این مدارک در ثبت شرکتهای محدود و خاص پس از تشریح شرکتهای سهامی خاص ارائه می گردد.
 • نکته مهم در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود سرمایه این نوع شرکتهاست که این سرمایه اگر چه نیازی به واریزی ندارد و اقرار مدیرعامل به دارا بودن این سرمایه کافی است اما با توجه به قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران سقف تعهدات این نوع شرکتها به میزان سرمایه وابسته است، بدین معنی که به هر میزان سرمایه اولیه در نظر گرفته شده بیشتر باشد سقف تعهدات شرکت بیشتر است به عبارت عامیانه تر در صورت خسارت به طرف قرارداد تا سقف سرمایه ی اعلام شده ملزم به بازپرداخت می باشند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود:

 • 1- کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد).
 • 2- فتوکپی  برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
 • 3- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران(لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند)
 • 4- شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
 • 5- اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 • 6- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • 7- اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
 • 8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 • 9- معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
 • 10- گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا
 • 11- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

انواع شرکت مهندسی : شرکت مهندسی در قالب سهامی خاص

 • برای ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت سهامی خاص به حداقل سه نفر سهامدار و دو نفر بازرس نیاز است (البته بازرسین نیز می توانند سهام داشته باشند) و مانند شرکتهای با مسئولیت محدود حداقل ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه اولیه مورد نیاز است، با این تفاوت ک در شرکتهای سهامی خاص سرمایه اولیه اعلامی به هرمیزان که باشد می بایست ۳۵ درصد از آن در ابتدای ثبت شرکت به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز گردد و تا به ثبت رسیدن شرکت در حساب مسدود گردد.
 • تفاوت ثبت شرکتهای مهندسی با دیگر شرکتها در قالب سهامی خاص نیز مانند مسئولیت محدود در قسمت موضوع فعالیت شرکت می باشد که در توضیحات فوق به آن اشاره شد.
 • مطلب مهم در مورد میزان سرمایه شرکتهای سهامی خاص این است که این نوع ثبت شرکتها با هرمیزان سرمایه دارای سقف تعهدات نامحدود هستند.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص:

 • 1- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
 • 2- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
 • 3- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • 4- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 • 5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
 • 6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
 • تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
 • 7- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
 • 8- کپی کارت ملی
 • توجه: کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.
در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان