اساسنامه شرکت چند منظوره

اساسنامه شرکت چند منظوره

چکیده مقاله

موضوع فعالیت شرکت محدود به موضوعی است که در اساسنامه آن ها آورده شده بنابراین کلیه معاملات شرکت باید با موضوعی که در اساسنامه قید شده مرتبط باشد.مدیران شرکت اگر خارج از موضوعات شرکت معامله ای کرده باشن مسئولیت کامل این معامله با انهاست و اشخاص ثالث می تونن در دادگاه ها ابطال معامله انجام شده در خارج موضوع فعالیت شرکت را خواستار بشن. ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان کرده: جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد.

در این مقاله به شرح یک نمونه از اساسنامه شرکت چند منظوره می پردازیم

اساسنامه موسسه :

 

نام های پسشنهادی :

 

زمینه فعالیت :

   

با نام خدا ، به انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی بر اساس اهداف فرهنگی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس موسسات و مراکز فرهنگی و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه موسسه ………………………………………………………………………………………….. تشکیل گردید.

 

فصل اول – کلیات ، تعاریف ، اهداف و موضوع فعالیت

ماده 1) نام موسسه : موسسه فرهنگی و هنری ……………………… ………………………….. می باشد و برای اختصار ذیلاً موسسه نامیده می شود.

ماده 2) نوع موسسه که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیر تجاری ، غیر سیاسی و غیر صنفی تأسیس شده ،انتفاعی/غیر انتفاعی است .

ماده3) سرمایه موسسه و تابعیت آن ایرانی است.(غیر قابل تغییر)

ماده 4) مدت فعالیت موسسه از تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی تا زمانی خواهد بود که مجوز موسسه مزبور مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. لغو، عدم تمدید یا عدم تأیید مجوز مربوطه از سوی وزارتخانه مذکور باعث پایان فعالیت موسسه خواهد شد.اداره ثبت شرکت ها پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رأساً نسبت به « کأن لم یکن» کردن ثبت و اعلام آن به طرق مقتضی اقدام خواهد کرد.(غیر قابل تغییر)

ماده 5)مرکز اصلی و نشانی موسسه :………………………………………………………………………………………………………………………

ماده 6) تغییر مرکز اصلی و نشانی موسسه و نیز ایجاد شعبه یا نمایندگی و یا تعطیل آنها با تصویب موسسان و با اطلاع قبلی و با تأیید دبیر خانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است .

ماده 7) سرماییه اولیه و دارایی و منابع درآمد موسسه به شرح زیر است:

الف)مبلغ …………………………………….. ریال که در بدو تأسیس موسسه از سوی موسسان تأمین و پرداخت شده است.

ب ) سرمایه غیر نقدی و اموال منقول معادل                                      ریال که از طرف موسسان و یا سایر اشخاص حقیقی به موسسه واگذار شده یا بشود و نیز سایر هدایا وکمک های بلا عوض .

ج) منابع درآمد موسسه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ماده 8) اهداف و موضوع فعالیت موسسه به شرح زیر است :

الف) اهداف

 

ب) موضوع فعالیتها : اساسنامه شرکت چند منظوره

ماده 9) کلیه فعالیتها و اقدامات موسسه بایستی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد. (غیر قابل تغییر)

ماده 10) هر گونه تغییر در موضوع و اهداف موسسه بایستی قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تأئید دبیر خانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام گردد.

ماده11) به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیتهای فرهنگی و هنری پیش بینی شده در اساسنامه ، موسسه می تواند با رعایت مقررات مربوطه به عملیات زیر مبادرت نماید :

ـ تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار کار و تلاش به  منظور تامین هزینه های موسسه .

– سرمایه گذاری و مشارکت  با اشخاس حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارآیی و توانایی های موسسه .

– انعقاد قراداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه .

– تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص ،  بانکها و موسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص. اساسنامه شرکت چند منظوره

ماده12) هرگاه انجام و اجرای برنامه و فعالیتهای موسسه با وظایف و اختیارات برخی از سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارتخانه ها ارتباط داشته باشد ، قبل از انجام و اجرای آن نسبت به کسب مجوز از مراکز ذکر شده ذی ربط اقدام خواهد شد . (غیر قابل تغییر)

 

فصل دوم- ارکان اصلی موسسه اساسنامه شرکت چند منظوره

ماده13) ارکان اصلی و تشکیلات اساسی موسسه به شرح زیر است :

الف- موسسان(مجمع عمومی)

ب-هیات مدیره

ج-مدیر عامل

د- بازرس

ماده14)موسسه فرهنگی و هنری با تصمیم و تصویب موسسان که اسامی و مشخصات  آنان در ذیل اساسنامه درج گردیده و آن را امضا کرده اند تاسیس شده و موسسان اولیه و کسانی که بعداً بر اساس ضوابط قانونی و مقررات اساسنامه و موافقت موسسان به عضویت موسسه فرهنگی و هنری پذیرفته شوند مجمع عمومی موسسه را تشکیل می دهند.

ماده 15)وظایف موسسان به شرح زیر است :

الف- تصویب اساسنامه .

ب- انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل موسسه .

ماده16)موسسان از بدو تاسیس موسسه و پس از برگزاری مجمع عمومی به عنوان مجمع مسئول سیاست گزاری و تصمیم گیری و تعیین کننده خط مشی کلی موسسه بوده و دارای اختیارات و وظایف زیر می باشند :

الف- تصویب بودجه و تراز مالی .

ب-تعیین و تصویب سیاستهای کلی و خط مشی و برنامه های آتی و تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی موسسه .

ج-انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و در صورت لزوم بازرس.

د- استعاع گزارش هیئت مدیره و مدیر عامل و رسیدگی به آن و اظهار نظر درباره گزارش بازرس (در صورت انتخاب)

ه- تصویب و قبول عضویت اعضای جدید موسسه با رعایت ضوابط مصوب موسسان و اطلاع دبیر خانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی .

و- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های موسسه و انتشار تصمیمات قانونی .

ز- تغییر و اصلاح مواد اساسنامه و انحلال موسسه با رعایت ضوابطه قانونی و با تایید قبلی دبیر خانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.

ماده 17) جلسات مجمع عمومی سالی یک بار در محل موسسه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت جلسه حضور کل اعضاء ضروری است وتصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و در صورت عدم حضور کلیه اعضاء حضور صاحبان اکثریت سرمایه در جلسات بعدی ملاک تصمیم گیری خواهد بود .تشکیل جلسات عادی مجمع عمومی به طور فوق العاده در هر زمان بلامانع است .

ماده18) جلسات مجمع عمومی به درخواست رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل قابل تشکیل است ودر دعوت نامه که به صورت کتبی و دو هفته قبل از تشکیل جلسه ارسال خواهد شد بایستی دستور جلسه و ساعت حضور و محل جلسه قید شده باشد .

ماده19)امور اجرایی موسسه توسط هیات مدیره ای حداقل متشکل از ………. نفر که از بین موسسان (اعضای موسسه) برای مدت …………. سال انتخاب می شوند ،  اداره خواهند شد . تغییر هیأت مدیره بر اساس اساسنامه و طبق صورتجلسه تنظیمی توسط موسسان خواهد بود.

ماده20) جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا  رسمیت یافته وتصمیمات متخذه با اکثریت آرا ی موافق معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آرا ، رای طرفی که مدیر عامل موافق آن است  لازم الاجرا خواهد بود .

ماده21) شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات متشکله که حداقل هر ………  روز یک بار در محل موسسه تشکیل  خواهد شد ، الزامی است . هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره بر خواهد گزید . همچنین هیات مدیره می تواند در صورت لزوم برای سایر اعضاء (در صورت انتخاب )سمتهای دیگری تعیین نماید. تجدید انتخاب هیات مدیره برای دورهای بعدی بلامانع است و رئیس هیات مدیره می تواند در عین حال سمت مدیره عامل موسسه را دارا باشد.

ماده 22) رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به عنوان نمایندگان قانونی موسسه دارای کلیه اختیارات لازمه قانونی اجرایی بوده و می توانند وظایف محوله را بین خود تقسیم نمایند و اهم وظایف آنان به شرح زیر است : اساسنامه شرکت چند منظوره

ـ حفظ و حراست از اموال موسسه و تهیه صورت دارایی از اموال آن .

ـ رسیدگی به حسابهای موسسه و پرداخت بدهیها و وصول مطالبات .

ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی (موسسان )در ارتباط با امور موسسه .

ـ تهیه و تنظیم بودجه و تراز مالی و تنظیم آئین نامه و دستور العمل و روشهای اجرای آن پس از تصویب مجمع .

– افتتاح حساب در بانکها وخرید و فروش و اجاره وعقد قردادها ی لازم با اشخاص .

– طرح وتعقیب دعاوی اعم از حقوقی وجزائی در مراحل مختلف داد رسی و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و انتخاب وکیل با حق توکیل غیر و اعطای اختیارات لازم به وکلا و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش ، پیگیری و انجام کلیه امور و مسائل قضایی ، مالیاتی ، ثبتی و انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی و اقدام به ثبت و انتشار آنها و انجام امور موسسه در حدود ضوابط اساسنامه و اقدامات اجرایی .

ماده 23 ) هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به مدیرعامل تفویض نماید و مدیرعامل نیز می تواند یک نفر را به سمت قائم مقام خود انتخاب و قسمتی از وظایف محوله را به وی واگذار کند.

ماده 24 ) با توجه به اینکه مدیرعامل موسسه به عنوان مجری تصمیمات هیأت مدیره ، مسئولیت های اداری و اجرایی موسسه را عهده دار است ، می تواند با داشتن حق عزل و نصب کار کنان و اداره و تمشیت امور و تدوین طرح ها و برنامه ها و ایجاد ارتباط و همکاری با مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی و جلب مشارکت آنها در انجام فعالیت های موسسه اقدامات لازمه را انجام دهد و در قبال موسسه و هیأت مدیره مسئول است.

ماده 25 ) موسسان ( مجمع عمومی ) می تواند بمنظور بررسی اسناد و امور مالی و تهیه گزارش از وضعیت حسابهای سالانه و اعلام نظر درباره گزارش مدیرعامل و هیأت مدیره یک نفر را بعنوان بازرس اصلی برای یک سال از بین خود یا خارج انتخاب نمایند ، بازرس نباید از اعضای هیأت مدیره باشد.

ماده 26 ) بازرس بدون اینکه حق دخالت مسقیم در امور اجرایی موسسه را داشته باشد ، در هر زمان می تواند به اسناد و مدارک و پرونده ها مراجعه و اطلاعات لازمه را کسب و عندالزوم تذکرات ضروری را به مسئولان و متصدیان امر بدهد.و در صورت برخورد با نارسایی یا تخلف در حین رسیدگی خود ، مراتب را به موسسان ( مجمع عمومی ) اطلاع دهد.

فصل سوم – امور عمومی ، مالی ، محاسباتی – انحلال و تصفیه

ماده 27 ) سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود، مگر سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان سال خاتمه می یابد.

ماده 28 ) کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک ، سفته ، و برات و مکاتبات موسسه با امضای مدیرعامل و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.

ماده 29 ) مدیرعامل می تواند امضای تمام یا قسمتی از اسناد یاد شده و مکاتبات موسسه را به قائم مقام خود ( در صورت انتخاب ) و یا یکی از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید.

ماده 30 ) کلیه اموال و دارایی هایی که به موسسه تعلق گرفته و یا بعداً به دارایی آن افزوده شود ، در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد و در صورتی که از محل فعالیتهای موسسه در آمدی تصحیل شود ، پس از وضع هزینه های جاری و قانونی و منظور نمودن قسمتی از آن ( باید دقیقاً در این محل میزان مورد نظر توسط موسسان مشخص شود) به ذخیره احتیاطی ( برای توسعه و پیشبرد امور موسسه ) ، موسسان درباره باقیمانده اموال و داراییها اخذ تصمیم خواهند نمود.

ماده 31 ) فوت یا حجر یک یا چند نفر از موسسان یا هیأت مدیره  و مدیرعامل موجب انحلال موسسه نخواهد بود وعضوجانشین وظیفه محول را انجام خواهد داد و گزینش عضو جانشین با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود .

ماده32)انحلال موسسه به رای موافق کلیه اعضاءموسس امکان پذیر خواهد بود ودر صورتی که در جلسه اول حضور کلیه اعضاء حاصل نگردد ، رای دارنده اکثریت سرمایه ملاک و متعبر خواهد بود .

ماده33) هر گونه تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه یا تغییر در موسسان و هیأت مدیره و مدیرعامل موسسه بایستی با اطلاع و تأیید دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام پذیرد.

ماده 34 ) درباره مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر موسسان غیر تجاری و ضوابط تأسیس موسسان و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار خواهد شد. اساسنامه شرکت چند منظوره

– این اساسنامه در سه فصل مشتمل در 34 ماده در جلسه مورخ       /     /       13 هیأت موسس موسسه فرهنگی هنری  با حضور کلیه اعضا قرائت و به اتفاق آرا تصویب شد.

ردیف نام و نام خانوادگی ش . ش صادره متولد نام پدر درصد سرمایه امضاء نشانی و تلفن
1                
2                
3                
4                
5                
6                

 

باسمه تعالی

صور تجلسه تاسیس موسسه فرهنگی  و هنری

(در مورد تعیین اهداف  و موضوع فعالیت و انتخاب مدیر مسئول )

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل ،  به اسامی مشخصات مندرج در برگ پیوست و با تسلیم مدارک لازم ضمن التزام به رعایت اصول وضوابط فرهنگی وتحقق اهداف پیش بینی شده در مواد 5 و9 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی ونظارت بر فعالیت آنها متقاضی تاسیس :………………………………………………………………………………………………..

به نشانی : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. میباشیم.

خلاصه اهداف و موضوع فعالیت :

……………………………………………………………………………………………………………………

ضمنا خانم/آقای  نام …………………………….. …………..    نام خانوادگی ………………………….  نام پدر …………………………………………………

شماره شناسنامه………………………………  شماره ملی ……………………………..  محل صدور ………………………..سال تولد ……………………….

میزان تحصیلات …………………………………………………………………….شغل فعلی …………………………………………………………………………………..

به نشانی (محل سکونت ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. ………تلفن ………………………………………….به عنوان مدیر مسئول :………………………انتخاب و معرفی می شود .

نام وامضای متقاضیان تاسیس (موسسان ): اساسنامه شرکت چند منظوره

 

نام و مشخصات متقاضیان تاسیس (موسسان)

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه شماره ملی محل تولد محل صدور
1
2
3
4
5
6

باسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی « موسسین مرکز / موسسه فرهنگی هنری ……………………………………………………………..»

در ساعت    مورخ     /     /      13   جلسه مجمع عمومی موسسین مرکز/ موسسه با حضور کلیه موسسان در محل مرکز تشکیل شد و به اتفاق آرا تصمیمات زیر اتخاذ شد :

الف ) اساسنامه « مرکز / موسسه  فرهنکی هنری   ………………………………………………» مشتمل بر ………………. ماده و در ……… فصل و به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

ب ) اعضای هیئت مدیره مرکز / موسسه فرهنگی و هنری به شرح زیر به مدت….. سال برگزیده شدند و با امضای ذیل صورت جلسه قبول سمت نمودند.( این بند با ماده 19 اساسینامه همخوانی داشته باشد.)

1)……………………………….          2) …………………………….              3) ……………………………

ج ) سرمایه و دارایی مرکز / موسسه در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت و ضمن تفویض اختیار وکالت تام با حق توکیل غیر و نمایندگی به هیئت مدیره مقرر گردید اقدامات لازمه قانونی در زمینه مراجعه به ادارات ذی ربط و اخذ مجوزهای مورد نیاز و ثبت مرکز / موسسه را هیئت مدیره پیگیری و انجام دهد.

د) روزنامه کثیرالانتشار   …………………………………… برای درج آگهی های مرکز تعیین شد .

جلسه در ساعت  ………………………… خاتمه یافت . /

نام و نام خانوادگی و امضای هیئت موسس :

1)……………………………….          2) …………………………….              3) ……………………………

امضای هیأت مدیره :

 

باسمه تعالی

صورت جلسه هیئت مدیره « مرکز / موسسه فرهنگی و هنری………………………………………………………. »

در ساعت……………….. مورخ     /     /    13 جلسه هیئت مدیره مرکز/ موسسه ………………………………………………….  با حضور کلیه اعضای هیات مدیره ( امضاء کنند گان زیر ) در محل مرکز / موسسه تشکیل شد و به اتفاق آرا تصمیمات زیر اتخاذ گردید :

  1. خانم / آقای………………………………………. به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم / آقای …………………………… به سمت مدیر عامل مرکز / موسسه به مدت ……. سال برگزیده شدند و با امضای صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
  2. کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضای خانم / آقای………………………………………….. مدیرعامل (و- یا) یکی از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر مرکز / موسسه …………………………………. معتبر بوده سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل مرکز / موسسه  ……………………………………. صادر خواهد شد. ( این بند باید با ماده 28 اساسنامه همخوانی داشته باشد.)
  3. از سوی هیات مدیره به خانم / آقای…………………………………… اختیار تام داده شده تا بر طبق اساسنامه نسبت به اخذ مجوزهای لازم و اداره امور مرکز / موسسه اقدامات لازمه قانونی را انجام دهند ضمنا اختیارات هیات مدیره به موجب مفاد اساسنامه به نامبرده تفویض شد .
  4. هیات مدیره به اتفاق آراء به خانم / آقای………………………………. نمایندگی و وکالت تام اعطا نمود تا ضمن مراجعه به ثبت شرکتهای اقدامات لازمه قانونی را در زمینه ثبت مرکز / موسسه و امضای دفاتر مربوطه انجام دهد. مشارالیه با قبول به سمت متعد به انجام وظایف و اعمال اختیارات تفویضی گردید.

جلسه در ساعت……………. خاتمه یافت./

 

نام و نام خانوادگی اعضای هیئت مدیره :

  1. سمت :
  2. سمت :
  3.  سمت :
  4. سمت :
  5. سمت :
  6. سمت :

 

((تعهدنامه))

مدیر مسئول

اینجانب…………………………………………………………….بدینوسیله اعلام می دارد که کلیه مطالب فرم مشخصات انفرادی خود و اعضای هیات موسس را به طور صحیح وبا صداقت کامل تکمیل نموده و نیز صحت مدارک ارائه می نمایم. اساسنامه شرکت چند منظوره

همچنین متعهد می شوم که موارد ذیل را رعایت نمایم:

1- هر گونه تغییرات در نام مصوب ،نشانی(دفتر اصلی ،شعبه ویا نمایندگی)، موضوع  فعالیت و همچنین تغییرات در ارکان اساسنامه موسسه را با هماهنگی آن دبیرخانه انجام دهم.

2- در پایان هر 6 ماه گزارش کامل فعالیت موسسه را تهیه وتنظیم وحداکثر تا نیمه ماه بعد به دبیرخانه هیات ارائه ورسید دریافت نمایم.

3- در مورد شروع واقدام هر کدام از فعالیتهای مندرج در اساسنامه دبیرخانه هیات را مطلع وگزارش ویا نمونه کارهای انجام شده از قبیل فعالیتهای انتشاراتی ،مطبوعاتی وتبلیغاتی را در اولین فرصت ارسال نمایم.

چنانچه در هر زمان دلیل ویا مدرکی به دست آید که خلاف ادعا ومندرجات پرسشنامه ویا مدارک ارائه شده را ثابت کند دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی حق دارد از طرح پرونده در هیات خودداری نماید وچنانچه بعد از صدور مجوز این امر محرز شد نسبت به تعلیق ،توقف فعالیت ویا ابطال آن اقدام نماید و این جانب حق هیچ گونه ادعا و  اعتراض علیه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ندارم.

تبصره:بدیهی است که در استانها و شهرستانها ادارات کل فرهنگ وارشاد  اسلامی استان بعنوان جایگزین دبیرخانه  عمل می نمایند.

 

امضاء                                           تاریخ

توجه

شما میتوانید از طریق فرم روبه رو درخواست خود را ارسال کنید تا مشاورین ما در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
نکته : تمامی مشاوره ها به صورت رایگان انجام میشود.
با پر کردن فرم زیر، پاسخ خود مبنی بر " مدت زمان انجام"، "هزینه" و "مدارک لازم" را بروی تلفن همراه خود دریافت نمایید.

مقالات پایین ،پیشنهاد خوانندگان این مقاله برای مطالعه است.

معرفی سایت مجوز کسب و کار

سایت مجوز کسب و کار سامانه ای است که در خصوص ارائه انواع مجوز به کسب و کارها فعالیت دارد. اشخاص حقیقی و حقوقی برای ان که بتوانند یک کسب و کار راه اندازی کرده و به کسب درآمد برسند، باید مجوز داشته باشند. مجوز لازم برای هر کس و کار از طرف نهاد و […]

راهنمای اخذ مجوز صنایع دستی

افرادی که در حوزه های مربوط به صنایع دستی فعال هستند، باید مجوز مربوط به این حوزه را دریافت کنند. تمامی کسب و کارها در سراسر کشور صرف نظر از نوع فعالیتشان، حتما باید مجوزهای مربوطه را از سازمان های ذیربط اخذ کنند. در واقع هیچ فردی حق ندارد بدون کسب مجوز به کسب و […]

راهنمای اخذ مجوز تولید از وزارت صنایع

متقاضیانی که قصد راه اندازی واحد تولیدی را دارند باید جهت اخذ مجوز تولید از وزارت صنایع اقدام کنند. بسیاری از متقاضیان این سوال را می پرسند که آیا در ابتدای شروع فعالیت هم نیاز به اخذ مجوز است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که بله. حتی اگر شما هیچ گونه اقدام عملی […]

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان